Make your own free website on Tripod.com

Batch of 1992 - 93

Office Bearers : Arvind Shankar (President), Soumya K (Vice-President), Samarth S (Secretary), Ashutosh (Treasurer).
Undefined
Omega
Epsilon Infinity
Tarun Kaura
Lakshmi G
Vinod R
Tripti B
Shushma
Preeti S
Rutuparna
Shailesh
Puneet S
Sarita S
Samian
Radhika
Sudha
Arvind S
Samarth
Ajit K
Karthik
Soumya K
Latha S
Anuradha
Rajani
Praveen K
Ashutosh
Avinesh
Ranjit
Hyperbola
Octopi
Active non-members
Manjari M
Ekta
Swati
Deepa
Kiran
Manu
Abrahim
Ramesh
Mrinalini B
Shivani
Deepti
Suma
Prasad
Anilkumar
Santosh
Dharmendra
Rajvikram
Madhu