Make your own free website on Tripod.com

Batch of 1993 - 94

Office Bearers : Sunil Palrecha (President), Sonali Bhavsar (Vice-President), Anita Kocherry (Secretary), Anupam Kumar (Treasurer), Prabha Sundaram (Co-ordinator).
Advisory Committee : Vasu Subramaniam, Nirmal Balram, Vikram Prasad
Undefined
Omega
Hyperbola
Preethy Ann K
Anupam K
Archana J
Radha
Saikat N G
Kunal B
Shivesh
Anita S
Vishvesh
Anita K
Sonali B
Gayathri
Sunanda
Ruchi
Shankar
Prabha S
Rahul J
Sudarshan D
Savitha B
Sumana S
Priya N
Epsilon Infinty
Octopi
Active non-members
Muralikrishna
Deepti A
Smruti
Susmita
Sangeeta
Anjum
Preeti K
Sunil P
Shubhabrata M
Prachie B
Ashwini S
Neeti B
Puneet Mehrotra