Make your own free website on Tripod.com

Batch of 1994 - 95

Office Bearers : Harshit Singhal (President), Akhil Karkera (Vice-President),R Sridhar (Treasurer), Rakhi Modi (Secretary), Atul Suri (Joint Secretary), Arundhati Tamhankar (Coordinator), Amit Chaubey (Associate Member), Gautam Narula (Associate Member).
Octopi
Omega
Epsilon
Harshit Singhal
Akhil Karkera
R Sridhar
Atul Suri
Rakhi Modi
Arundhati Tamhankar
Amit Chaubey
Gautam Narula
Sunita Puria
Shweta Shetty
Akshay Sharma
Virendra Thakur
Shruti Monga
Sandhya N B
Saikat Sengupta
Chinmay Dhadopkar
Shobhna Gupta
Ayush Kothiyal
Pallavi
Dipali
Srivatsan S
Anurag Gupta
Vinay Mahadik
Deepak
Pushkar Patil
Sughosh Kalghatgi
Amitabh
Ankur Srivastava
Amita Mukhopadhyay
Vanita
Sapna
Manu
Manisha
Suhasini
Undefined
Hyperbola
 
Rajesh J
Amit Bhargava
Sundar S
Supriya Thakur
Kalpana Parihar
Vijayalakshmi
Tulsi
Babita
Darshan Desai
Priya Khurana
Anuja
Ruby
Gaurav Makkar
Abhijit
Savitha
Manas
Soumya Rao
Veena Mishra
Richa Puri
Smita Reddy
Anand Iyer
Sambhavi
Bincy
Swati
Premcy Raju
Sudhir Subramanian
Sanu
Mahesh
Sachin
Santosh